Allmänna Villkor CINADO per 2017-06-01

CINADO är en internetbaserad tjänst (”Tjänsten”) som tillhandahålls via www.cinado.se (”Webbplatsen”).  Användaren (”Kunden”) ges via månatligt abonnemang eller hyra(pay-per-view). Genom Tjänsten kan du få tillgång till TV-serier, filmer och annat innehåll i ett antal paket i videoformat, via streaming.

För att Kunden ska kunna få tillgång till Tjänsten krävs att Kunden skapar ett användar­konto, ingår avtal om köp av innehåll samt accepterar dessa Allmänna Villkor.

Tjänsten erbjuds av CINADO AB (”Cinado”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 559076-8098 med adress Kyrkvägen 4A, 182 74 Stocksund.

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med de övriga villkor som anges vid köp av innehåll via Tjänsten, det avtal som gäller mellan oss och Kunden för användning av Tjänsten (”Avtalet”). Genom att använda Tjänsten anger Kunden att Kunden accepterar dessa Allmänna Villkor och ämnar följa dem. Om Kunden inte accepterar eller inte kan efterleva dessa Allmänna Villkor har Kunden inte rätt att använda Tjänsten. Genom godkännande av Avtalet inkluderande dessa Allmänna Villkor accepterar Kunden att bli bunden av desamma för användningen av Tjänsten och samtliga even­tuella tilläggsköp som Kunden gör via Webbplatsen.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela CINADO om uppgifterna ändras.

Kunden ansvarar för att ingen annan person eller andra personer får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord.

Om Kunden misstänker att någon annan fått tillgång till Kundens inloggningsupp­gifter ska Kunden omgående kontakta CINADO samt byta lösenord.

Tjänsten kan innehålla material som är direkt olämpligt för barn och som av vissa kan anses stötande.

CINADO förbehåller sig rätten att när som helst ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten.

För att ingå detta Avtal måste Kunden:

  • Ha fyllt 18 år för att registrera ett konto; Vara bosatt i Sverige (”Området”); Genomgå en sedvanlig kreditprövning; Bekräfta att den information som du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och att du ska meddela Oss om dessa uppgifter vid någon tidpunkt ändras; Vara införstådd med att Tjänsten är tillgänglig i Området där du har din hemvist. Vi ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat ansvar, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som du orsakas av att du använder eller försöker att använda Tjänsten utanför Området; Använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål; För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och Internetkapacitet. Se till att du har tillgång till antingen ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling. Läs mer om detta på hjälpsidan ”Systemkrav”; Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta; och Registrera dina betalningsuppgifter.

Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Det är en förutsättning för att få använda Tjänsten att du registrerar dina betalningsuppgifter på Webbplatsen. Upplysningar om de kreditkort och betalkort som kan användas som betalning för Tjänsten hittar du på Webbplatsen.

Kunden får åtkomst till Tjänsten genom följande alternativ:

1. Abonnemang

Kunden tecknar ett löpande abonnemang månadsvis och betalar en månadsavgift i förskott (”Abonnemangsavgift”).

Kunden gör en engångsbetalning som betalas vid tidpunkten för köpet och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod.

Löpande abonnemang tecknas för en period som motsvarar trettio (30) dagar, alternativt tolv (12) månader för det fall årsabonnemang valts, (”Abonnemangsperiod”) om inget annat anges. Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med trettio (30) dagar, alternativt tolv (12) månader för det fall årsabonnemang valts, förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget vid utgången av respektive Abonnemangsperiod. Detta innebär att CINADO kommer att fortsätta att debitera Abonnemangsavgift till dess att Kunden säger upp abonnemanget.

Tidsbegränsade abonnemang upphör när den tidsbestämda perioden löpt ut.

Betalning av Abonnemangsavgiften sker månadsvis, alternativt årsvis, i förskott till dess att abonnemanget sagts upp.

Kunden ansvarar för att det konto eller kreditkort som enligt detta Avtal ska debiteras Abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den vid var tid tillämpliga Abonnemangsavgiften. Kan debitering av Abonnemangsavgiften inte ske på förfallodagen kommer Kundens åtkomst till Tjänsten att stängas ned till dess att Abonnemangsavgiften erlagts.

Vid försenad betalning har CINADO rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har CINADO rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt eller delvis eller på annat sätt begränsa tillgång till Tjänsten. CINADO rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan i fall då Kunden är i dröjsmål med betalningen med mer än 10 dagar.

2. Avgift för hyrfilm (pay-per-view)

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan. För att hyra på en film från CINADO, sk. pay-per-view on demand-innehåll, tillkommer extra kostnad. Samtliga priser finns tillgängliga på Webbplatsen och kan ändras från tid till annan, vilket meddelas dig i enlighet med dessa regler. Med undantag för dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda avgifter tillbaka, och Vi gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

Ångerrätt

Om Kunden som konsument har ingått ett avtal med CINADO via Internet har Kunden i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar, och erhålla full återbetalning. Ångerfristen på 14 dagar träder i kraft så snart Kunden fått en bekräftelse på det köpta abonnemanget. Notera dock att Kunden inte har rätt att nyttja ångerrätten för det fall Tjänsten aktiverats med Kundens samtycke, till exempel genom att Kunden startar en film.

För det fall Kunden vill nyttja sin ångerrätt, ombeds Kunden att meddela CINADO att Kunden önskar ångra sitt köp genom att kontakta CINADOs kundtjänst. Kontaktinformation finns på Webbplatsen.

Kampanjer och erbjudanden

CINADO kan komma att erbjuda nya användare att under en viss period (”Kampanjperiod”) och till reducerat pris använda Tjänsten.

Efter Kampanjperioden övergår abonnemanget automatiskt till ett löpande abonnemang. Detta innebär att CINADO kommer att debitera sådan Abonnemangsavgift som anges under punkten 5 ovan till dess att Kunden säger upp abonnemanget eller CINADO meddelar Kunden att något annat pris ska gälla (se punkt 8 nedan).

CINADO kan erbjuda nya kunder en specificerad period med fritt användande av CINADOs innehåll i Tjänsten (”Erbjudandet”). Erbjudandet ger Kunden tillgång till CINADOs innehåll i Tjänsten fritt under en specificerad period från den tidpunkt då Kunden tagit del av Erbjudandet och bekräftat sina kontouppgifter via Webbplatsen.

För att ta del av Kampanjer och/eller Erbjudanden måste Kunden uppfylla följande:

Kunden eller någon annan medlem av dess hushåll har inte varit en abonnemangskund hos CINADO de senaste tre (3) månaderna; och Kunden eller någon annan medlem av dess hushåll har inte tidigare tagit del av Kampanjen/Erbjudandet eller något annat marknadsföringserbjudande från CINADO under de senaste sex (6) månaderna.

Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare på Webbplatsen angivna villkor.

Efter Kampanjperiodens utgång kommer Kunden, förutsatt att Kunden inte aktivt sagt upp abonnemanget dessförinnan, att debiteras det pris som CINADO i samband med Kampanjen/Erbjudandet har meddelat ska gälla. Skulle Kunden välja att inte bli en betalande Kund måste Kunden säga upp abonnemanget under den fria Kampanj-/Erbjudande­perioden.

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av vissa av Våra paket utan kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet får inte du eller någon annan medlem i ditt hushåll ha utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss, under de senaste tolv (12) månaderna.

Erbjudandet kan du utnyttja från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen.

När provperioden för Erbjudandet har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för ditt valda paket med de gällande priser som finns angivna på Webbplatsen, om du inte aktivt väljer att:

a – under dag 1-14 av provperioden ångra Erbjudandet i enlighet med avsnittet ”Ångerrätt” ovan, (Erbjudandet avslutas då omedelbart); eller

b – från och med dag 15 till och med provperiodens sista dag säga upp Erbjudandet (Erbjudandet avslutas då vid provperiodens sista dag).

För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska du gå till uppsägningsdelen under “Mitt konto”.

Ändring av Abonnemangsavgift

CINADO har rätt att ändra Abonnemangsavgiften (även under Kampanjperioden) genom att meddela Kunden senast trettio (30) dagar före det att ändringen träder i kraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen och/eller skickas till Kunden via av Kunden registrerad e-post.

Användning av Tjänsten m.m.

Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk.

Allt material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över material som den får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte.

Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggnings­uppgifter.

Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som CINADO använder för att skydda Tjänsten och dess innehåll.

Kundens agerande i strid med denna punkt 9 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för CINADO att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan skyldighet att återbetala erlagd Abonnemangsavgift eller Engångsbelopp. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden.

CINADO förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd Abonnemangsavgift eller Engångsbelopp, vid brott mot detta Avtal.

CINADOs ansvar för fel i Tjänsten och försenad leverans av Tjänsten

Kunden samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att CINADO inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

Utöver vad som anges ovan är CINADOs ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i och försenad leverans av Tjänsten som beror på CINADO. CINADO ansvarar t.ex. inte för fel och försening som beror på Kundens hantering, eller otillräcklighet och/eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 4 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör CINADO.

På Webbplatsen specificeras minimum systemkrav. Uppfyllande av dessa krav garanterar emellertid inte att Kunden alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på Tjänsten.

Reklamation

Upptäcker du något fel med Tjänsten som inte beror på ditt agerande har du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora din rätt att reklamera måste du kontakta Vår kundtjänst via e-post eller post inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför du anser att Tjänsten är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att du har framfört din reklamation handläggs ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid en godkänd reklamation står Vi för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Efter tre (3) år har du inte längre möjlighet att göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande. Du kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se.

Vi förbehåller Oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på ditt agerande.

Sociala medier

Tjänsten kan eventuellt låta Kunden integrera sina aktiviteter i Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, till exempel Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av information i den profil Kunden har på Tjänsten samt dela länkar med andra användare av Tjänsten.

Om Kunden väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil Kunden har på Tjänsten. Kunden samtycker till att CINADO inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier. CINADO förbehåller sig dock rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsten om Kunden använder Tjänsten i samband med Sociala Medier på ett sätt som CINADO bedömer som klandervärt, såsom t.ex. att (i) publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under Abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 5 ovan om Kunden inte säger upp abonnemanget.

Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta CINADOs kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänst finns på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald Abonnemangs­avgift sker dock inte om inte särskilda skäl föreligger.

CINADO kan, utöver vad som anges i punkten 9, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om CINADO (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller dess innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från CINADOs sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen. Om CINADO säger upp Avtalet enligt (i) – (iii) i denna punkt ska CINADO i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda Abonnemangsavgift eller Engångsersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangs­perioden eller engångsperioden efter abonnemangets avslutande.

Sekretesspolicy

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Du medger sådan behandling genom att använda Webbplatsen eller Tjänsten.

Ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsten och innehåll samt överlåtelse av Avtalet

CINADO förbehåller sig rätten att när som helst ändra de Allmänna Villkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Meddelande om ändring i de Allmänna villkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer som regel att lämnas via e-postmeddelande eller på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av de Allmänna villkoren som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att frånträda Avtalet med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning. Om Kunden inte inom trettio (30) dagar, från och med att ändring har meddelats, informerar CINADO om att Kunden vill frånträda Avtalet innebär det att Kunden accepterat ändringen. Vidare gäller att om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att det att ändring av de Allmänna Villkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten har trätt ikraft, ska Kunden anses ha accepterat sådan ändring.

CINADO har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

Tvist

Vid tvist mellan CINADO och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

Kundtjänst

Kunden är välkommen att kontakta CINADOs kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till CINADOs kundtjänst finns på Webbplatsen.